Privacy statement

Dit is het privacy statement van Sprank B.V. en alle aan haar gelieerde vennootschappen. Deze vennootschappen worden hierna tezamen aangeduid als ‘Sprank’.

Sprank neemt de privacy van haar bezoekers zeer serieus en zal persoonlijke gegevens over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Hierbij houdt Sprank zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Gegevens van websitebezoekers

In het algemeen kun je onze website bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wel verzamelt Sprank, net als veel andere websites, bepaalde niet-identificeerbare automatische informatie, zoals het type browser waarvan je gebruik maakt, de datum en tijd van toegang tot de website, de regio van waaruit je onze website bezoekt en de pagina’s en onderdelen van de website die je bezoekt en informatie je bekijkt.

De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze website. Sprank kan deze informatie eventueel doorgeven aan derden. Deze gegevens kunnen worden bewaard voor toekomstig gebruik. Hiervoor maakt onze website gebruik van cookies. Zie voor meer informatie ons cookie statement.

Gegevens van zakelijke relaties

Onder zakelijke relaties wordt verstaan: werknemers of vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties, zoals opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en andere bedrijven of instellingen.

Doeleinden gegevensverzameling

Sprank zal de over de zakelijke relaties verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

  1. om je gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening en/of gebruik te kunnen maken van je dienstverlening;
  2. om een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
  3. om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
  4. om te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om je aanbiedingen te kunnen doen;
  5. om toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten web-omgevingen, portals en intranetomgevingen.
  6. om te informeren over de producten en/of diensten van door ons zorgvuldig geselecteerde partners door plaatsing van informatie hieromtrent op onze websites dan wel door informatie hieromtrent op te nemen in onze nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en dergelijke;
  7. om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.
Welke gegevens

Sprank verwerkt onder meer de volgende gegevens: (zakelijke) NAW-gegevens (naam, adres, vestigings-/woonplaats), geboortedatum (optioneel, namelijk voor zover verstrekt), e-mailadres, gegevens voor het onderhouden van de relatie, functie- en contactgegevens. Wanneer aan jou een gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt om toegang te verkrijgen tot onze besloten web- en mijnomgevingen, portals en/of ons intranet, worden deze gegevens eveneens door ons verwerkt.

Gebruik door derden

Sprank kan de persoonsgegevens van werknemers en vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties doorgeven aan anderen indien dit van belang is voor de uitvoering van haar dienstverlening. Sprank kan jouw gegevens bovendien doorgeven aan flexwerkers, (mobiliteits)kandidaten, sollicitanten, werknemers, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers). Daarnaast kan Sprank jouw gegevens verstrekken aan anderen indien zij daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel toestemming van jou voor heeft gekregen. Verder kan Sprank jouw bedrijfsprofiel of vacatures van jouw onderneming, nadat je daartoe toestemming heeft gegeven, al dat niet geanonimiseerd op haar website plaatsen en/of openbaar maken.

Bijzondere persoonsgegevens

Sprank verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens, voor zover je hier expliciet toestemming voor geeft, dan wel deze verwerking in overeenstemming is met de geldende wet- en/of regelgeving. Tot de bijzondere persoonsgegevens die je aan Sprank verstrekt hebben alleen personen toegang die over deze gegevens dienen te beschikken voor de (uitvoering van) hun werkzaamheden en/of ter voldoening aan de geldende wet- en regelgeving. Hieronder wordt mede verstaan de personeels-, financiële-, verzuim- en/of salarisadministratie, bewerkers, personen betrokken bij de (interne en externe) kwaliteitsbewaking, (het toezicht op) de financiële verslaglegging en de uitvoering van premiekorting- en subsidieregelingen.

Beveiliging

Sprank heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Jouw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt buiten Nederland. Sprank heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Ondanks de door Sprank genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of jouw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Sprank kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld. Zie ook onze Digitale klokkenluidersregeling (responsible disclosure procedure).

Bewaren van jouw gegevens

Via je account heb je inzage in een groot deel van de over jou geregistreerde persoonsgegevens. Je kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen. Als je inzage wenst in jouw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen, dan kun je contact opnemen met je contactpersoon bij Sprank. Indien je geen account hebt en jouw gegevens wilt inzien en zo nodig wijzigen of laten verwijderen, kun je contact opnemen met je contactpersoon bij Sprank.

Inzage in, wijziging en verwijdering van jouw gegevens

Indien je jouw gegevens wilt inzien en zo nodig wijzigen of laten verwijderen, kun je contact opnemen met jouw contactpersoon bij Sprank.

Verwijzingen en links naar andere websites

Op de website tref je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Sprank geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Op deze websites val je onder de privacyregels van die betreffende website. Lees daarom, indien aanwezig, het privacy statement van de website die je bezoekt.

Wijzigingen

Sprank behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een update van het privacy beleid.

Vragen of opmerkingen

Indien je vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot dit privacy statement of de wijze waarop Sprank jouw gegevens registreert en verwerkt, dan kun je contact met ons opnemen per e-mail via info@sprankevents.nl of door een brief te sturen naar Sprank, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 748, 5700 AS Helmond. Ook kun je contact opnemen met onze functionaris der gegevensbescherming mr. Danny Akkers op 0492 - 50 66 66.