Disclaimer

Wij besteden veel aandacht aan de inhoud en samenstelling van onze website. Niettemin kan Sprank er niet voor instaan dat de informatie op onze website altijd juist en volledig is.

Beschikbaar­heid en werking

Evenmin kan Sprank instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking van onze website. Sprank sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit, behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld van Sprank. Sprank is gerechtigd de beschikbaarheid van de website op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassing of onderhoud. Daarnaast behoudt Sprank zich het recht voor om op deze website aangeboden informatie en diensten zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden.